Sáng chế/GPHI là một trong những đối tượng được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để được bảo hộ, sáng chế/GPHI phải được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ và trải qua các bước xử lý theo quy định của pháp luật.

Do đó, thời hạn xử lý đơn đăng ký Sáng chế/GPHI theo các căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) có sự phụ thuộc tương đối vào các yêu cầu của người nộp đơn và các bước thẩm định của Cục Sở hữu trí tuệ. Cụ thể như sau:

Thời gian nộp yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký Sáng chế/GPHI

Theo Điều 113 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, người nộp đơn có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế/GPHI. Thời gian nộp yêu cầu thẩm định nội dung là:

   • Đối với đơn đăng ký sáng chế: Trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn hưởng quyền ưu tiên.

   • Đối với đơn đăng ký giải pháp hữu ích: Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn hưởng quyền ưu tiên.

Nếu không nộp yêu cầu thẩm định nội dung trong thời hạn trên, đơn đăng ký sẽ bị coi là đã rút.

Thời gian công bố và phản đối đơn sáng chế/GPHI

Căn cứ theo khoản 2 Điều 110 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín (19) kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.

Trong thời gian 09 tháng kể từ ngày công bố, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có quan tâm cũng có quyền phản đối về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế/giải pháp hữu ích. Phản đối phải được gửi bằng văn bản cho Cục Sở hữu trí tuệ và có lập luận rõ ràng, cụ thể.

Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký Sáng chế/GPHI

Theo Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2022), sau khi nhận được yêu cầu thẩm định nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích. Thời gian thẩm định nội dung thường sẽ được xử lý trong khoảng thời gian từ 18 – 24 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung, trừ trường hợp có phản biện hoặc yêu cầu bổ sung tài liệu.

Trong quá trình thẩm định nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu người nộp đơn bổ sung, sửa chữa hoặc giải thích các tài liệu của đơn. Thời gian bổ sung, sửa chữa hoặc giải thích là 02 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu không bổ sung, sửa chữa hoặc giải thích trong thời hạn trên, đơn đăng ký sẽ bị coi là đã rút.

Thời gian cấp Bằng độc quyền Sáng chế/GPHI

Sau khi hoàn thành việc thẩm định nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định về việc cấp Bằng hoặc từ chối cấp Bằng cho sáng chế/giải pháp hữu ích. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra quyết định, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho người nộp đơn và công bố công khai quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Cục hoặc Trang thông tin điện tử của Báo Công thương.

Trong vòng 03 tháng kể từ ngày nhận được thông báo về việc cấp Bằng, người nộp đơn phải nộp lệ phí cấp Bằng. Nếu không nộp lệ phí trong thời hạn trên, quyết định về việc cấp Bằng sẽ bị hủy bỏ và đơn đăng ký sẽ bị coi là đã rút.

Do đó, tổng cộng thời gian xử lý một đơn sáng chế/GPHI có thể kéo dài từ 3 năm tới 5 năm tùy theo các yếu tố trên.

>>> Quyền đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích (GPHI)

Bên cạnh đó, tại Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành còn quy định một số lưu ý cơ bản về thời hạn xử lý đơn đăng ký Sáng chế/GPHI như sau:

   • Thời hạn xử lý đơn đăng ký Sáng chế/GPHI là thời gian tính từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích đến ngày Cục Sở hữu trí tuệ ban hành quyết định cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích hoặc quyết định từ chối cấp Bằng.

   • Thời hạn xử lý đơn đăng ký Sáng chế/GPHI không được vượt quá 36 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích.

   • Trường hợp người nộp đơn yêu cầu thẩm định nội dung sớm, thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế/GPHI không được vượt quá 18 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu thẩm định nội dung.

   • Trường hợp có tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan hoặc quyền sở hữu trí tuệ, thời gian giải quyết tranh chấp không được tính vào thời gian xử lý đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích.

Một số quy định quốc tế về thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế/GPHI

Theo Hiệp định Patent Cooperation Treaty (PCT), người nộp đơn có thể nộp một đơn đăng ký sáng chế quốc tế cho một hoặc nhiều nước thành viên của PCT. Đơn đăng ký sáng chế quốc tế sẽ được xem xét bởi một cơ quan thẩm tra quốc tế và một cơ quan xem xét quốc tế, sau đó sẽ được chuyển sang các cơ quan quốc gia hoặc khu vực để tiếp tục xử lý. Thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT là:

    • Thời gian nộp đơn: Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế ban đầu.

    • Thời gian thẩm tra: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được bản sao của đơn đăng ký sáng chế quốc tế hoặc 09 tháng kể từ ngày ưu tiên, tùy theo ngày nào muộn hơn.

    • Thời gian xem xét: Trong thời hạn 28 tháng kể từ ngày ưu tiên, người nộp đơn phải yêu cầu cơ quan xem xét quốc tế xem xét đơn và phải nộp các phí liên quan.

    • Thời gian vào giai đoạn quốc gia: Trong thời hạn 30 tháng kể từ ngày ưu tiên, người nộp đơn phải nộp các yêu cầu, tài liệu và phí vào các cơ quan quốc gia hoặc khu vực mà họ muốn được bảo hộ.

Bên cạnh đó còn có một số quy định quốc tế khác về thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế, cụ thể như:

    • Theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), các bên cam kết thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế/GPHI là không quá 05 năm kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, trừ khi có lý do chính đáng.

    • Theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), các bên cam kết xử lý đơn đăng ký sáng chế trong thời gian không quá 03 năm kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung, trừ khi có lý do chính đáng.

    • Theo Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA), các bên cam kết thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế/GPHI là không quá 04 năm kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, trừ khi có lý do chính đáng.

Kết luận

Như đã phân tích, thời hạn xử lý đơn đăng ký Sáng chế/GPHI tại Việt Nam có thời gian kéo dài khá lâu:

    • Đối với sáng chế: có thể tối đa đến 81 tháng.

    • Đối với giải pháp hữu ích: có thể tối đa đến 63 tháng.

Tuy nhiên, thời hạn này hoàn toàn có thể ngắn hơn nếu người nộp đơn nộp yêu cầu thẩm định nội dung sớm hơn, không có phản đối hoặc yêu cầu bổ sung tài liệu, và nộp lệ phí cấp Bằng ngay sau khi nhận được thông báo.

Ngoài ra, thời hạn xử lý đơn đăng ký Sáng chế/GPHI còn phụ thuộc vào các quy định quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia, như PCT, STLT, EVFTA, CPTPP, AKFTA và các hiệp định khác. Các quy định quốc tế này có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian xử lý đơn tùy theo các điều kiện và yêu cầu của từng hiệp định.

Vì vậy, để có được một quy trình xử lý đơn hiệu quả và nhanh chóng, người nộp đơn cần nắm rõ các quy định của pháp luật trong nước và quốc tế về sở hữu trí tuệ, chuẩn bị kỹ các tài liệu và thông tin liên quan, và tuân theo các hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Rate this post

MONDAY VIETNAM

 • E-mail: shtt@mondayvietnam.com
 • Điện thoại: 086 200 6070 – Hotline: 0932189012
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.