Dịch vụ chuyển nhượng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp là một trong những dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp do công ty Monday Vietnam thực hiện. Đây là dịch vụ giúp cho các cá nhân, tổ chức có thể bán, mua, cho thuê hoặc nhận thuê quyền sử dụng độc quyền của các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đã được cấp bằng bảo hộ. Bằng cách này, các bên có thể tận dụng tối đa tiềm năng của các tài sản trí tuệ này, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật và nền kinh tế.

Chuyển nhượng quyền sở hữu bằng sáng chế

Chuyển nhượng

 • Chuyển nhượng quyền sở hữu bằng sáng chế

  Chuyển nhượng quyền sở hữu bằng sáng chế là gì?

  Chuyển nhượng quyền sở hữu bằng sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp) và phải được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ để có hiệu lực pháp lý.

  Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế

  Chủ sở hữu sáng chế chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ. Điều này có nghĩa là quyền sử dụng độc quyền của sáng chế chỉ có giá trị trong lãnh thổ và thời hạn được cấp bằng bảo hộ. Nếu sáng chế được bảo hộ ở nhiều quốc gia, việc chuyển nhượng phải được thực hiện riêng biệt tại từng quốc gia.

  Việc chuyển nhượng không được trái với quy định của pháp luật về cạnh tranh, an ninh quốc gia, an toàn xã hội và lợi ích công cộng. Điều này nhằm ngăn chặn các hành vi lạm dụng vị thế thống trị thị trường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội và lợi ích công cộng. Ví dụ: không được chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế liên quan đến vũ khí, ma túy, hoặc cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, buôn lậu, …

  Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu bằng sáng chế

  1. Hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng bằng sáng chế gồm: 

  - Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo mẫu số 01-HĐCN;

  - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu bằng sáng chế (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);

  - Bản gốc văn bằng bảo hộ;

  - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu có);

  - Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

  2. Phí, lệ phí đăng ký hợp đồng chuyển nhượng bằng sáng chế nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ tối thiểu là 470.000 đồng.

  3. Thời gian xử lý đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng bằng sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ trung bình từ 6 đến 12 tháng.

  Chuyển quyền sử dụng bằng sáng chế

 • Chuyển quyền sử dụng bằng sáng chế

  Chuyển quyền sử dụng bằng sáng chế là gì?

  Chuyển quyền sử dụng bằng sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc này phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản và phải được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ để có hiệu lực pháp lý.

  Các điều kiện hạn chế việc chuyển quyền sử dụng sáng chế

  Quyền sử dụng sáng chế chỉ được chuyển giao trong phạm vi được bảo hộ, tức là quyền sử dụng độc quyền của sáng chế chỉ có giá trị trong lãnh thổ và thời hạn được cấp bằng bảo hộ.

  Việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải phù hợp với các điều kiện sau: người nắm độc quyền sử dụng sáng chế cơ bản cũng được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phụ thuộc với những điều kiện hợp lý; việc chuyển giao không được trái với quy định của pháp luật về cạnh tranh, an ninh quốc gia, an toàn xã hội và lợi ích công cộng.

  Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng bằng sáng chế

  1. Hồ sơ yêu cầu chuyển quyền sử dụng bằng sáng chế gồm: 

  - Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo mẫu;

  - Hợp đồng chuyển quyền sử dụng bằng sáng chế (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) (02 bản);

  - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu có);

  - Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ qua đại diện);

  - Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

  2. Phí, lệ phí đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ tối thiểu là 470.000 đồng.

  3. Thời gian xử lý đơn đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng của Cục Sở hữu trí tuệ trung bình từ 3 đến 6 tháng.

  Chuyển nhượng quyền sở hữu bằng kiểu dáng công nghiệp

 • Chuyển nhượng quyền sở hữu bằng kiểu dáng công nghiệp

  Chuyển nhượng quyền sở hữu bằng kiểu dáng công nghiệp là gì?

  Chuyển nhượng quyền sở hữu bằng kiểu dáng công nghiệp là việc chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản và phải được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ để có hiệu lực pháp lý.

  Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp

  Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ. Điều này có nghĩa là quyền sử dụng độc quyền của kiểu dáng công nghiệp chỉ có giá trị trong lãnh thổ và thời hạn được cấp bằng bảo hộ. Nếu kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ ở nhiều quốc gia, việc chuyển nhượng phải được thực hiện riêng biệt tại từng quốc gia.

  Việc chuyển nhượng không được trái với quy định của pháp luật về cạnh tranh, an ninh quốc gia, an toàn xã hội và lợi ích công cộng. Điều này nhằm ngăn chặn các hành vi lạm dụng vị thế thống trị thị trường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội và lợi ích công cộng.

  Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu bằng kiểu dáng công nghiệp

  1. Hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng bằng kiểu dáng công nghiệp gồm: 

  - Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo mẫu;

  - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu bằng kiểu dáng công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);

  - Bản gốc văn bằng bảo hộ;

  - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu có);

  - Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

  2. Phí, lệ phí đăng ký hợp đồng chuyển nhượng bằng kiểu dáng công nghiệp nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ tối thiểu là 470.000 đồng.

  3. Thời gian xử lý đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng bằng kiểu dáng công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ trung bình từ 6 đến 12 tháng.

  Chuyển quyền sử dụng bằng kiểu dáng công nghiệp

 • Chuyển quyền sử dụng bằng kiểu dáng công nghiệp

  Chuyển quyền sử dụng bằng kiểu dáng công nghiệp là gì?

  Chuyển quyền sử dụng bằng kiểu dáng công nghiệp là việc chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc này phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản và phải được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ để có hiệu lực pháp lý.

  Các điều kiện hạn chế việc chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp

  Quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp chỉ được chuyển giao trong phạm vi được bảo hộ, tức là quyền sử dụng độc quyền của kiểu dáng công nghiệp chỉ có giá trị trong lãnh thổ và thời hạn được cấp bằng bảo hộ.

  Việc chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp phải phù hợp với các điều kiện sau: người nắm độc quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp cơ bản cũng được chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp phụ thuộc với những điều kiện hợp lý; việc chuyển giao không được trái với quy định của pháp luật về cạnh tranh, an ninh quốc gia, an toàn xã hội và lợi ích công cộng.

  Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng bằng kiểu dáng công nghiệp

  1. Hồ sơ yêu cầu chuyển quyền sử dụng bằng kiểu dáng công nghiệp gồm: 

  - Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo mẫu;

  - Hợp đồng chuyển quyền sử dụng bằng kiểu dáng công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) (02 bản);

  - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu có);

  - Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ qua đại diện);Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

  2. Phí, lệ phí đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ tối thiểu là 470.000 đồng.

  3. Thời gian xử lý đơn đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng của Cục Sở hữu trí tuệ trung bình từ 3 đến 6 tháng.

Quy trình dịch vụ chuyển nhượng quyền sở hữu/quyền sử dụng bằng sáng chế/kiểu dáng của Monday Vietnam

Quy trình dịch vụ chuyển nhượng quyền sở hữu/quyền sử dụng bằng sáng chế của Monday Vietnam gồm có 4 bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn và đánh giá hồ sơ.

Monday Vietnam sẽ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua các kênh liên lạc như điện thoại, email, website, … và tìm hiểu nhu cầu, mong muốn và điều kiện của khách hàng về việc chuyển nhượng quyền sở hữu/quyền sử dụng bằng sáng chế/kiểu dáng.

Trong vòng 24 giờ nhận được thông tin của khách hàng, Monday Vietnam sẽ tư vấn về các điều kiện và quy trình chuyển nhượng quyền sở hữu/quyền sử dụng bằng sáng chế/kiểu dáng. Khách hàng cũng sẽ được báo giá chi tiết về các khoản phí dịch vụ và phí, lệ phí nhà nước.

Bước 2: Soạn và nộp hồ sơ

Trong vòng 24 giờ kể từ khi khách hàng xác nhận phương án đăng ký, Monday Vietnam sẽ soạn thảo hồ sơ đăng ký bao gồm tờ khai, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu/quyền sử dụng bằng sáng chế/kiểu dáng theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo rằng hợp đồng có hiệu lực pháp lý và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng bản nháp để bạn kiểm tra và phản hồi. Sau đó, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Theo dõi và xử lý

Monday Vietnam cũng sẽ theo dõi và cập nhật tình hình xử lý hồ sơ, thông báo cho khách hàng về kết quả và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

 

Bước 4: Bàn giao kết quả

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được kết quả từ Cục Sở hữu trí tuệ, Monday Vietnam sẽ bàn giao cho khách hàng các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu/quyền sử dụng bằng sáng chế/kiểu dáng, bao gồm văn bằng bảo hộ đã được ghi tên người được chuyển nhượng, giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng, …

Thông tin, tài liệu quý khách hàng cần cung cấp cho Monday Vietnam gồm:

 • Thông tin của của bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng (Bản sao Giấy tờ pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập, … đối với tổ chức hoặc Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân đối với cá nhân;
 • Thông tin về hợp đồng chuyển nhượng, bao gồm phạm vi chuyển nhượng (quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng), giới hạn quyền sử dụng (nếu có), giới hạn lãnh thổ (nếu có), thời hạn hợp đồng, giá chuyển nhượng, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • (Các) Bằng độc quyền sáng chế/kiểu dáng;
 • Thông tin về giấy ủy quyền cho Monday Vietnam (nếu khách hàng muốn Monday Vietnam đại diện cho mình thực hiện các thủ tục đăng ký).

Phí dịch vụ trọn gói (đã bao gồm phí, lệ phí nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ) là từ 4.000.000 đồng/hợp đồng. Quý khách hàng có thể tham khảo báo giá đầy đủ các dịch vụ liên quan đến sáng chế/kiểu dáng công nghiệp tại đây.

Vì sao nên chọn Monday Vietnam khi cần chuyển nhượng quyền sở hữu bằng sáng chế/kiểu dáng công nghiệp?

Bạn nên chọn Monday Vietnam khi cần chuyển nhượng quyền sở hữu bằng sáng chế/kiểu dáng vì:

 • Monday Vietnam là một trong những nhà tư vấn bảo hộ tài sản trí tuệ hàng đầu Việt Nam, có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực này.
 • Monday Vietnam cung cấp dịch vụ chuyển nhượng quyền sở hữu bằng sáng chế/kiểu dáng trọn gói, bao gồm tư vấn, soạn thảo, kiểm tra hợp đồng, đại diện nộp hồ sơ và theo dõi kết quả.
 • Monday Vietnam luôn cam kết mang lại cho khách hàng những dịch vụ chất lượng cao, chi phí hợp lý và thời gian nhanh chóng.
 • Monday Vietnam có đội ngũ luật sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu về các vấn đề pháp lý liên quan đến bằng sáng chế/kiểu dáng và các tài sản trí tuệ khác.
 • Monday Vietnam còn có mạng lưới đối tác ở nhiều quốc gia trên thế giới, giúp cho khách hàng có thể mở rộng phạm vi bảo hộ của các bằng sáng chế/kiểu dáng của mình.

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp và báo phí chi tiết ngay hôm nay nhé!

MONDAY VIETNAM

 • E-mail: shtt@mondayvietnam.com
 • Điện thoại: 086 200 6070 – Hotline: 0932189012
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.